تاثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی

چکیده:
ارزش غذایی و سودمندی های دارویی روغن کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo var. Styriaca) در گرو عملکرد دانه، نوع و میزان اسیدهای چرب موجود در آن است. در این آزمایش پاسخ گیاه به دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و منبع کودی به صورت اسپلیت- فاکتوریل بر پایه-ی بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار در تابستان 1392 در مزرعه دانشگاه همدان بررسی شد. کرت های اصلی، دور آبیاری (هفت و 12روزه) و کرت های فرعی فاکتوریل مالچ (کاربرد و عدم کاربرد) و رژیم کودی (25% کودهای شیمیایی (اوره و سوپر فسفات تریپل)+ کودهای زیستی (نیتروکسین و بیوفسفات)، 50% شیمیایی+ کودهای زیستی، 75% شیمیایی+ کودهای زیستی و مصرف 100% کودهای شیمیایی) بود. نتایج نشان داد که بیوماس کل، عملکرد میوه، دانه، شاخص برداشت، درصد و عملکرد روغن دانه تحت تاثیر برهمکنش فاکتورهای مورد بررسی و درصد و عملکرد پروتئین نیز تحت تاثیر اثرات اصلی فاکتورهای آزمایش قرار گرفتند. لینولئیک و اولئیک اسید به ترتیب 35/43 و 5/34 درصد از اسیدهای چرب روغن دانه را تشکیل دادند. تیمار آبیاری 12 روزه، کاربرد مالچ پلاستیک سیاه و مصرف 75 درصد کودهای شیمیایی+ کودهای زیستی، علاوه بر کاهش 25% کودهای شیمیایی و مصرف آب کمتر، با تولید 59554، 1559 و 731 کیلوگرم در هکتار میوه، دانه و روغن به عنوان تیمار برتر معرفی می شود. روغن تولید شده تحت این تیمار با داشتن 89/33% اولئیک اسید و 9/44% لینولئیک اسید از کیفیت بالایی برخوردار بود. بر این اساس با مدیریت صحیح نهاده های مصرفی، ضمن دستیابی به عملکرد مطلوب، زمینه های پایداری منابع تولید و توسعه پایدار فراهم خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
399 -412
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741144 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.