معرفی قارچ Fusarium sp. UTMC 5039 به عنوان گونه قارچی توانمند در تولید بیوسورفاکتانت و ارزیابی توان آن در حذف زیستی نفت خام

چکیده:
مقدمه
بیوسورفکتانت ها ترکیبات زیستی فعال در سطح هستند که در بسیاری از حوزه ها ازجمله پاک سازی زیستی آلودگی های نفتی استفاده می شوند.‏‏
مواد و روش‏‏ها: در این پژوهش، ابتدا نمونه برداری از مناطق آلوده به نفت ایران انجام پذیرفت. جدایه های قارچی در محیط MSM دارای نفت غنی سازی و خالص سازی شده و تمامی جدایه های حاصل برای توانایی تولید بیوسورفاکتانت غربالگری شدند. در ادامه توانایی حذف نفت خام جدایه منتخب با استفاده از آزمون های سنجش کل محتوای هیدروکربنی با روش اسپکتروفتومتری و طیف سنجی مادون قرمز ((FT-IR بررسی گردید. درنهایت شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی با تکثیر ژن ITS و بتاتوبولین انجام شد.
نتایج
براساس روش های گسترش روغن و پارافیلم «M»، از میان 40 جدایه قارچی خالص سازی شده، جدایه SH-02 به عنوان قارچ منتخب تولیدکننده بیوسورفاکتانت از خاک های آلوده به نفت پالایشگاه شازند اراک انتخاب شد. شناسایی ریخت شناسی و مولکولی مشخص کرد که این جدایه به میزان 99درصد با Fusarim sp. شباهت دارد و با کد UTMC 5032 در کلکسیون میکروارگانیسم های دانشگاه تهران ثبت شد. اندازه گیری کاهش کشش سطحی با روش تنسیومتری نشان داد که این سویه قادر است کشش سطحی را به میزان 6/26 میلی نیوتن برمتر کاهش دهد که این میزان کاهش کشش سطحی در مقایسه با مقادیر گزارش شده قابل توجه است. براساس نتایج به دست آمده از سنجش TPH و آزمایش FTIR میزان حذف نفت توسط این سویه 60 درصد تعیین شد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که این سویهتوانمندی بالایی در تولید بیوسورفکتانت دارد و می تواند به عنوان سویه قارچی توانمند در حذف هیدروکربن های نفتی معرفی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741309 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.