ارزیابی و مقایسه رفتار تریبوخوردگی پوشش های الکترولس Ni-P و Ni-B

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، رفتار تریبوخوردگی پوشش های الکترولس Ni-P و Ni-B مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. پوشش نیکل- فسفر حاوی 10 تا 12 درصد وزنی فسفر و پوشش نیکل- بور حاوی 2/0 تا 5/0 درصد وزنی بور به روش آبکاری الکترولس روی زیرلایه های فولادی رسوب داده شدند. رفتار الکتروشیمیایی پوشش ها در محلول 5/0 مولار سولفات سدیم توسط تکنیک پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مطالعه شد. رفتار سایشی پوشش ها نیز توسط آزمون گلوله روی دیسک و رفتار تریبوخوردگی آن ها توسط آزمون سایش رفت و برگشتی در یک سلول الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که مقاومت به خوردگی و سایشی پوشش Ni-P بیشتر از پوشش Ni-B بوده اما ضریب اصطکاک پوشش الکترولس Ni-B(حدود 38/0) کمتر از پوشش Ni-P(حدود 5/0) بوده است. همچنین آزمون تریبوخوردگی نشان داد که تاثیر خوردگی بر سایش در پوشش نیکل- فسفر بیشتر از پوشش نیکل- بور بوده، لذا مقدار کاهش حجم ناشی از سایش در پوشش Ni-P افزایش بیشتری نسبت به پوشش Ni-B در پتانسیل آندی یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741402 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.