بررسی اثرات ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتز شده توسط سویه جدید مقاوم حرارت ایزوپتریکولا واریابلیس IRSH1 علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا

پیام:
چکیده:
زمینه
نانوذرات نقره به دلیل اثرات مهارکنندگی و کشندگی قوی و در عین حال سازگاری با محیط زیست می تواند یک منبع جایگزین مناسب برای برخی از مصارف آنتی بیوتیک ها باشد.
هدف
این مطالعه به منظور بررسی اثرات ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتز شده به روش خارج سلولی توسط سویه جدید مقاوم حرارت ایزوپتریکولا واریابلیس IRSH1 و مواد سلولزی ارزان قیمت بر علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه برون تنی نانوذرات نقره به روش سنتز زیستی خارج سلولی توسط محلول رویی کشت سویه ایزوپتریکولا واریابلیس تولید و مشخصه یابی شد. فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتزی با استفاده از روش انتشار دیسک (کربی- بائر) بر علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا بر روی محیط مولر هینتون آگار بررسی شد.
یافته ها
نانوذرات نقره با متوسط اندازه 77 نانومتر و شاخص پراکندگی 0/29 به دست آمدند. در تراکم 1000 میکروگرم بر میلی لیتر نانوذرات نقره، فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا هاله عدم رشد به ترتیب 10 و 11 میلی متر بود.
نتیجه گیری
نانوذرات نقره ساخته شده به صورت کارآمد دارای فعالیت ضدباکتریایی علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا است که نتایج به دست آمده بیان گر حساسیت بیش تر سودوموناس آئروژینوزا بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741593 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!