ارزیابی اثربخشی آمپرولیوم و تولترازوریل در کنترل کوکسیدیوز طبیعی روده خرگوش

چکیده:
این آزمایش با هدف بررسی اثربخشی آمپرولیوم، تولترازوریل و ترکیب آن ها در خرگوش های به طور طبیعی آلوده شده با گونه های ایمریا (63/4 ± 103 × 32 اووسیت به ازای هر گرم (OPG) مدفوع) انجام شد. 36 خرگوش (سن 11 هفته با میانگین وزن بدن (BW) 75 ± 2000 گرم) به طور تصادفی در 6 گروه (6 خرگوش در هر گروه) قرار گرفتند، یا منفی بدون درمان و به عنوان کنترل منفی نگهداری شدند (گروه 1)، آلوده و بدون درمان نگهداری شدند (گروه 2)، درمان شده با تک دوز خوراکی آمپرولیوم در mg/kg BW 50 به مدت 5 روز درمان شدند (گروه 3)، تولترازوریل با دوز mg/kg BW 5 به مدت 2 روز دریافت کردند (گروه 4)، به صورت خوراکی با تولترازوریل با دوز mg/kg BW 5/2، دو دوز با فاصله 5 روز درمان شدند (گروه 5) و دوزهای خوراکی آمپرولیوم و تولترازوریل به ترتیب به میزان mg 50 و mg/kg BW 5 دریافت کردند (گروه 6). علائم بالینی، مرگ و میر، داده های مربوط به تولید (مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، وزن بدن، افزایش وزن بدن (BWG)، و شاخص عملکرد (PI))، اووسیت ها در هر گرم مدفوع و درصد کاهش OPG ثبت شدند. نتایج نشان دادند که هر دو آمپرولیوم و تولترازوریل و استفاده همزمان آن ها توانست به طور معنی داری OPG را کاهش دهد (P<0.05) و به طور موثری مرگ و میر مربوط به کوکسیدیوز را کنترل کند، علائم بالینی را به طور کامل برطرف کرد، مصرف خوراک، وزن بدن، افزایش وزن، و ضریب تبدیل خوراک را بهبود بخشید. از مشاهدات مطالعه حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که مصرف خوراکی هر دو دارو و استفاده ترکیبی آن ها اثرات جانبی کوکسیدیوز روده ای در خرگوش را به عنوان درمان بهبود بخشید، اما استفاده همزمان هر دو دارو موثرتر بود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
164 -169
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741789 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!