تغییرات فراساختاری و گسترش سلولی کومولوس در اووسیت های گاوی بالغ شده در محیط آزمایشگاهی در شرایط استرس گرمایی

چکیده:
کمپلکس های اووسیت-کومولوس (COCs) از گاوها در دماهای نرمال (°C5/38) و بالا (°C41) با شبیه سازی استرس گرمایی بالغ شدند و بلوغ آن ها بر اساس اندازه گیری گسترش کومولوس در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. کاهش معنی داری (P<0.01) در نرخ بلوغ در اووسیت های تحت استرس گرمایی وجود داشت. اتفاق های فراساختاری مرتبط با بلوغ آزمایشگاهی اووسیت و تغییرات مرتبط با دمای بالا نیز به وسیله میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM) مورد مطالعه قرار گرفتند. اتفاقات سلولی بلوغ نرمال با مهاجرت جسم گلژی و میتوکندری ها از نواحی قشری و برعکس با مهاجرت گرانول های قشری از نواحی داخلی به یک ناحیه زیر پری ویتلین مشخص شدند. اووسیت های تحت استرس گرمایی (°C41) نه تنها با کاهش نرخ و گسترش سلولی کومولوس کمتر، بلکه با کاهش مهاجرت گرانول های قشری مشخص شدند. میتوکندری ها متورم همراه با کریستولیز به نظر می رسیدند. تخریب ریبوزومی و فراوانی ریبوزوم های آزاد نیز دیده شدند. تغییرات در سلول های کومولوس شامل مهاجرت، متراکم شدن و کاریولیز کروماتین هسته، تشکیل حباب های غشای سلولی و هسته، و وزیکول های متصل به غشای مشخص در برگیرنده قطعات سلولی غیر قابل تمایز از آپوپتوز بودند. بدیهی است، استرس گرمایی می تواند با کاهش اتفاقات سیتوپلاسمی بلوغ اووسیت مرتبط باشد که در نتیجه توانایی اووسیت کاهش می یابد و می تواند با آپوپتوز سلول های کومولوس در ارتباط باشد که از اینرو زنده مانی خود اووسیت را پایین می آورد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
203 -207
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741795 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!