تعیین خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آدنوویروس های پرندگان مرتبط با سندرم هپاتیت-هیدروپریکاردیوم بر اساس ژن فیبر

چکیده:
این مطالعه به منظور انجام تعیین خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آدنوویروس های پرندگان (AAVs) بهبود یافته از موارد مشکوک به سندرم هیدروپریکاردیوم-هپاتیت (HHS) در طیور تجاری طراحی شد. در ابتدا، نمونه ها توسط تست رسوب ژل آگار (AGPT) برای حضور آدنوویروس های پرندگان غربالگری شدند که با تایید آن و تعیین تیپ از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با تمرکز بر سروتیپ های AAV-4، AAV-8 و AVV-10 قبلا گزارش شده از جای دیگر دنبال شد. این نمونه های واکنش زنجیره ای پلیمراز مثبت سپس برای تکثیر ژن فیبر استفاده شدند که با انجام چند شکلی طولی قطعات محدود الاثر (RFLP) با استفاده از آنزیم محدود کننده Alu دنبال شد. جدایه های انتخاب شده از طریق کشت سلول تکثیر داده شدند و پتانسیل بیماریزایی جدایه های انتخابی توسط جوجه های آلوده تعیین شد. در این مطالعه، از 190 نمونه کل، 8/57% از موارد مشکوک از نظر حضور AAV توسط AGPT مثبت شدند، در حالی که شناسایی تحت-تیپ با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز 3/46% برای این ویروس های متعلق به AAV-4، 8/41% متعلق به AAV-8 را تایید کرد و 8/11% آلودگی همزمان AAV-4 و AAV-8 را نشان دادند. AAV-10 در هیچ یک از نمونه های مورد آزمایش شناسایی نشد. بر اساس الگوی RFLP، جدایه های AAV-4 سپس به 4 زیر گروه (A-D) تقسیم شدند، در حالی که جدایه های AAV-8 الگوی RFLP یکسانی داشتند. به منظور بررسی بیشتر پتانسیل بیماریزایی این زیر گروه های جدایه های AAV-4، جوجه های عاری از پاتوژن های خاص (SPF) با جدایه های انتخابی متعلق به هر زیر گروه مواجهه شدند، که منجر به الگوی متغیر بیماریزایی شد. می توان چنین نتیجه گرفت که هر تغییر در ژن فیبر جدایه های AAV-4 ممکن است بیماریزایی آن و در نهایت ویژگی واکسن های مورد استفاده در برابر این قبیل عفونت ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، نظارت منظم بر سروتیپ های AAV در گردش خون ممکن است در فهم پتانسیل بیماریزایی AVVs در حال ظهور کمک کننده باشد، که از اینرو ممکن است به توسعه راهبردهای موثرتری منجر شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
190 -196
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741799 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!