واکاوی مکانی و زمانی روند بارش سالانه ایران طی سال های 1329 تا 1386

چکیده:
یکی از روش هایی که می توان به کمک آن سیر تحولات بارندگی را درگذشته و حال بررسی نمود، آنالیز روند سری های زمانی بارش در مقیاس های مختلف زمانی است. هدف این پژوهش واکاوی مکانی و زمانی روند بارش سالانه ایران با استفاده از پایگاه داده های آفرودیت می باشد. در این پژوهش با استفاده از بروندادهای به دست آمده کنترل کیفی شده پایگاه داده – بارش یاخته ای آفرودیت به ارزیابی روند بارش سالانه کشور پرداخته شد. داده های این پایگاه در بازه زمانی 1329 تا 1386 هجری خورشیدی و تفکیک مکانی 25/0 × 25/0 و 5/0 × 5/0 درجه می باشند. جهت محاسبه روند بارش سالانه ایران از روش نا پارامتری من-کندال و جهت برآورد میزان شیب روند از روش شیب خط سن استفاده شد. نتایج حاصل از واکاوی این داده ها نشان داد که در سری های زمانی میانگین ایستگاهی و یاخته ای بارش ایران، روند افزایشی یا کاهشی معنی داری در سطوح اطمینان 99% و 95% وجود ندارد. آماره های آزمون سن در سطوح اطمینان مورد بررسی نشان دادند که به طور متوسط بارش ایران در هرسال حدود 439/0 میلی متر افزایش داشته است. ضمن اینکه کمینه و بیشینه کاهش بارش در سطح 99% به ترتیب برابر 476/0- و 321/1 میلی متر بوده است. درحالی که کمینه و بیشینه بارش یاخته ای ایران در سطح 95% به ترتیب 221/0- و 088/1 میلی متر برآورد شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741946 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.