ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما با استفاده از مدلهای HadCM3 و ECHAM4 در حوزه آبخیز گرگان رود-قره سو

چکیده:
پیش بینی های اقلیمی نشان می دهند که به علت افزایش غلظت گازهای گلخانه ای دمای سطح زمین، گرم تر شده است. به طوری که منجر به تغییرات قابل توجه در عناصر هواشناسی شده است. در تحقیق حاضر تاثیر تغییر اقلیم بر بارش و دمای ایستگاه های حوزه آبخیز گرگانرود-قره سو برای دوره آماری 1386-1367 مورد بررسی قرار گرفت. داده های روزانه خروجی مدل های HadCM3 و ECHAM4 تحت سناریوهای اقلیمی به وسیله مدل LARS-WG برای دوره 2030-2011، ریز مقیاس نمایی و پپیش بینی گردید. نتایج نشان داد که بر اساس مدل HadCM3، بارندگی به مقدار 6/12، 3/3 و 5/3 درصد و درجه حرارت به میزان 5/0، 3/0 و 31/0 درجه سانتی گراد به ترتیب در سناریوهای A2، B1 و A1B نسبت به دوره های پایه افزایش می یابد. در مدل ECHAM4 نیز درجه حرارت در هر سه سناریو افزایش می یابد، اما بارندگی تا 6/11- درصد بر اساس سناریوی B1 کاهش نشان می دهد. نتایج این تحقیق در برنامه ریزی های مدیریت منابع آب و بخش کشاورزی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
136 -147
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741950 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.