ارزیابی روش های مختلف زمین آماری مبتنی برGIS در پیش بینی و پهنه بندی تهاجم شوری آبخوان های استان آذربایجان غربی

چکیده:
در سفره های آب های ساحلی، گسترش داخلی آب دریا شایع ترین دلیل برای افزایش شوری است. استان آذربایجان غربی نیز به دلیل قرارگیری در کنار دریاچه فوق اشباع از نمک و افت شدید آب های زیرزمینی این منطقه، در معرض تهاجم شوری قرار دارد. در این مطالعه به منظور ارزیابی آثار تهاجم شوری به سفره های آب های زیرزمینی استان آذربایجان غربی از روش های زمین آماری با مدل های مختلف استفاده شده است. به منظور تحلیل روش های درون یابی از روش های کریجینگ، کوکریجینگ و معکوس فاصله (IDW) با متغیرهای وزن داده شده و بدون آن استفاده گردید. برای ارزیابی دقت مدل های تدوین شده تخمین گر زمین آماری، از معیارهای آماری ضریب تبیین (R2)، جذر مربعات خطا (RMSE) و میانگین خطای بایاس (MBE) استفاده گردید. بر اساس نتایج نشان این تحقیق از مدل های مختلف مورد استفاده، مدل کروی در روش کریجینگ، مدل کروی با متغیر کمکی Ca در روش کوکریجینگ، مدل توان 2 در روش IDW و مدل توان 2 با متغیر وزن داده شده Hco3، به عنوان بهترین مدل ها انتخاب گردیدند. از بین روش های استفاده شده برای درون یابی نسبت تهاجم شوری در منطقه موردمطالعه نیز، روش کوکریجینگ کمترین میزان خطا را نشان داد. مقایسه نقشه های پهنه بندی تهاجم شوری نیز نشان می دهد که مدل معکوس فاصله نسبت به مقادیر حداقل و حداکثر حساس بوده و مقادیر آن ها را در ناحیه بیشتری از منطقه موردمطالعه نشان می دهد. این در حالی است که مدل های کریجینگ و کوکریجینگ دقیق تر بوده و پهنه بندی را با دقت بیشتری انجام می دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
162 -176
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741953 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.