قطب های علمی مورد نیاز ارتش جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
چکیده:
امروزه قطب های علمی یکی از مهمترین عوامل محرک توسعه کشورها در قرن بیست و یکم شناخته شده اند. قطب های علمی، با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در زمینة تخصصی خاص تشکیل می شوند. ارتش جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن کارکنان متخصص مجرب، تجهیزات منحصر به فرد و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تخصصی، رسالت تشکیل قطب های علمی نظامی را بر عهده دارد؛ اما تا کنون ظرفیت های آجا برای تشکیل قطب های علمی بررسی نشده است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عناوینی است که آجا می تواند در آنها قطب علمی شود. تحقیق حاضر بر حسب نتایج تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای و به روش موردی زمینه ای و توصیفی تحلیلی می باشد. تحقیق به دلیل نیاز به بررسی خبرگی، با رویکرد تحقیق آمیخته (هم کیفی و هم کمی) صورت پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق250 نفر و حجم نمونه 70 نفر می باشد. تعداد 81 پرسشنامه توزیع و 74 پرسشنامه جمع آوری گردید. انتخاب نمونه برای تکمیل پرسشنامه به صورت قضاوتی بود و 20 نفر از جامعه آماری به جلسات خبرگی دعوت شدند. برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته، پیش آزمون اجرا شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.987 شد.در این تحقیق برای بررسی آماری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های حاصل، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجا می تواند تا سال 1404 در نه عنوان زیر قطب علمی شود: فرماندهی و کنترل، علوم و مدیریت نظامی، دریانوردی نظامی، مدیریت راهبردی دفاعی، هوانوردی نظامی، جنگ الکترونیک، طب فیزیکی و توان بخشی نظامی، طب هوافضا و دریایی، مدیریت امنیت دفاعی.
زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1744146 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!