شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان چندزا در استان تهران

چکیده:
هدف
طی چند دهه گذشته، میزان زایمان سزارین به طور قابل ملاحظه ای در سراسر جهان به ویژه در آمریکای لاتین، منطقه کارائیب و ایران افزایش یافته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان زایمان سزارین و بررسی برخی عوامل مرتبط با آن در زنان چندزا در زایشگاه های استان تهران انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی بر روی 2189 زن چندزا با زایمان تک قلویی مراجعه کننده به زایشگاه های استان تهران طی 15 تا 30 تیر 1394 انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته و از طریق مصاحبه با مادران و بررسی پرونده آنان در اتاق زایمان جمع آوری شد. به منظور بررسی عوامل مرتبط با زایمان سزارین از مدل رگرسیون لجستیک تک متغیری و چندمتغیری استفاده گردید.
یافته ها
میزان زایمان سزارین در این مطالعه برابر با 8/71 درصد بود. یافته های تحلیل تک متغیری نشان داد که سن بالای مادر، تحصیلات دانشگاهی پدر و مادر، اشتغال مادر، وضعیت اقتصادی بالا، نمایه توده بدنی بالای مادر، وزن و قد کم نوزاد، دور سر بالای نوزاد، پاریتی، سابقه سقط و استفاده از روش های کمک باروری با زایمان سزارین ارتباط دارد (05/0>p). در تحلیل چندمتغیری، سن مادر، تحصیلات مادر، وضعیت اقتصادی، نمایه توده بدنی مادر، وزن نوزاد، دور سر نوزاد و پاریتی بر زایمان سزارین اثر معنی داری داشتند (05/0>p).
نتیجه گیری
میزان زایمان سزارین در تهران به طور قابل ملاحظه ای بالا است، نیاز مبرم به اجرای استراتژی های کلان (از قبیل آموزش و ارایه مداخلات روان شناختی برای تغییر نگرش زنان نسبت به زایمان سزارین و بالابردن دانش آنان و بهبود کیفیت خدمات زایمان طبیعی) به منظور کاهش میزان زایمان سزارین وجود دارد. هم چنین، عواملی مانند سن و تحصیلات مادر، وضعیت اقتصادی، نمایه توده بدنی، پاریتی، وزن نوزاد و دور سر نوزاد در افزایش زایمان سزارین نقش دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
742 -748
لینک کوتاه:
magiran.com/p1744603 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!