مداخله ی آموزشی خانواده محور در چارچوب تئوری شناختی اجتماعی برای کاهش شاخص توده بدنی کودکان چاق و دارای اضافه وزن شهر زرین شهر

پیام:
چکیده:
مقدمه
اضافه وزن و چاقی کودکان از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان مشکل سلامت عمومی مطرح شده است. هدف از این پژوهش، تدوین و ارزشیابی مداخله ی آموزشی خانواده محور مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی برای کاهش نمایه ی توده ی بدنی کودکان چاق و دارای اضافه وزن پیش دبستانی شهر زرین شهر بود.
مواد و روش ها
این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی است که بر روی 90 مادر دارای کودک پیش دبستانی مبتلا به چاقی و اضافه وزن در سال 1395 در شهر زرین شهرانجام گرفت. مادران به طور تصادفی ساده به گروه مداخله و شاهد تقسیم، و مداخله در 4 جلسه ی آموزشی برای والدین وکودکان انجام شد. سنجش داده ها با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته ی پیش و 5 ماه پس از مداخله آموزشی انجام شد. داده ها با به کارگیری آزمون آماری من ویتنی، کای اسکوئر، تی مستقل، تی زوجی و آنکووا تحلیل شدند.
یافته ها
پنج ماه پس از مداخله، میانگین نمرات خودکارآمدی (001/0p=)، انتظارات پیامد (001/0p=)، خود تنظیمی (001/0p=) و حمایت اجتماعی (002/0p=) در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش یافته بود. هم چنین متغیر فعالیت فیزیکی کودکان (02/0p=) در گروه مداخله افزایش معنی داری داشت. استفاده از رسانه های دیجیتال (53/0p=)، شیرینی، تنفلات شور (56/0p=) و نوشیدنی های شیرین (002/0p=)، پس از مداخله افزایش معنی داری نداشت. متغیر پیامد نهایی نمایه ی توده ی بدنی کودکان در گروه مداخله تفاوت معنی داری داشت (05/0p=).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج ارزشیابی پژوهش حاضر، تئوری شناختی اجتماعی می تواند با احتیاط در مطالعات مرتبط با چاقی کودکان مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p1744879 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.