ارزیابی واکنش ژنوتیپ های مختلف هلو نسبت به قارچ عامل بیماری سفیدک پودری هلو Podosphaera pannosa در استان اردبیل

چکیده:
بیماری سفیدک پودری هلو یکی از بیماری های بسیار مهم و شایع در باغات هلو بوده و در ایران در اکثر مناطق کشت هلو وجود دارد. به منظور ارزیابی واکنش ژنوتیپ های مختلف هلو در مقابل بیماری آزمایشی براساس طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دو سال (1393 و 1394) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشگین شهر در شرایط آلودگی طبیعی و مایه زنی مصنوعی انجام گرفت. ژنوتیپ ها شامل روبین، رد هاون، ارلی رد، اسپرینگ کرست، وزویو، رد تاپ، جی. اچ. هیل، شاستا، ارلی گلو، آمسدون، لورینگ، اسپرینگ تایم، ولوت، سودانل، سوندانس، انجیری، حاج کاظمی، پائیزه، آلبرتا، بابی گلد7، دیکسی رد، رد اسکین، سبز مشهد، سان کرست و جولای آلبرتا بود. واکنش ژنوتیپ های مختلف هلو نسبت به قارچ عامل بیماری روی برگ ها براساس روش ایواسکو و بوسیومانو (2006) به صورت 0: مصون، 1: خیلی مقاوم، 2: مقاوم، 3: متوسط مقاوم، 4: حساس و 5: خیلی حساس گروه بندی شد. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد وجود دارد. مقایسه میانگین ژنوتیپ ها نشان داد ژنوتیپ های جی.اچ. هیل، انجیری، لورینگ، رد تاپ، رد هاون و ارلی گلو در گروه خیلی مقاوم؛ وزویو، آلبرتا، اسپرینگ کرست، ولوت، شاستا، ارلی رد، رد اکسین و جولای آلبرتا در گروه مقاوم؛ ژنوتیپ های بابی گلد7، سوندانس، آمسدون، حاج کاظمی، اسپرینگ تایم، دیکسی رد و روبین در گروه متوسط مقاوم؛ سان کرست و سودانل در گروه حساس و ژنوتیپ های سبز مشهد و پائیزه در گروه خیلی حساس به بیماری سفیدک پودری هلو بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1745031 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!