بررسی تنوع زیستی پادمان (Hexapoda: Collembola) در سه اکوسیستم مختلف در استان کرمانشاه (ایران)

چکیده:
در این تحقیق، تنوع زیستی پادمان در سه اکوسیستم مختلف: زراعی، جنگلی و مرتعی واقع در دو شهرستان پاوه و سرپل ذهاب (استان کرمانشاه) مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه از خرداد 1391 تا اردیبهشت 1393 صورت پذیرفت. از هر ایستگاه، 10 کرت معین و از هر کرت یک نمونه مرکب خاک به قطر 10 و عمق 13 سانتی متر برداشته شد و جمعیت پادمان موجود در آن شمارش گردید. غنا و تنوع گونه ای، و میزان شباهت اکوسیستم ها با استفاده از شاخص های آلفا، بتا، گاما، شانون-وینر، سورنسون و جاکارد تعیین گردید. نتایج نشان داد که در هر دو شهرستان، فراوانی نسبی و تنوع گونه ای در اکوسیستم جنگلی از اکوسیستم های زراعی و مرتعی بیشتر بود. بر خلاف انتظار، در شهرستان پاوه تنوع گونه ای مزرعه از مرتع بیشتر بود ولی در شهرستان سرپل ذهاب بین اکوسیستم های مرتعی و زراعی از لحاظ تنوع گونه ای تفاوت معناداری دیده نشد. مقایسه تنوع گونه ای اکوسیستم های مشابه در دو شهرستان نشان داد که اکوسیستم جنگل در شهرستان پاوه تنوع بیشتری نسبت به شهرستان سرپل ذهاب داشت. اما اکوسیستم مرتع در شهرستان سرپل ذهاب تنوع بیشتری نسبت به شهرستان پاوه داشته و بین تنوع زیستی مزارع در دو شهرستان تفاوت معناداری دیده نشد. مقایسه تنوع گونه ای دو شهرستان با استفاده از شاخص تنوع گاما نشان داد که در مجموع، تنوع گونه ای شهرستان پاوه از شهرستان سرپل ذهاب بیشتر بود. مقایسه میزان شباهت اکوسیستم های مختلف نشان داد که در هر دو شهرستان، میزان شباهت دو اکوسیستم مزرعه و مرتع در مقایسه با شباهت هر کدام از آنها با جنگل بیشتر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1745032 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!