مقایسه سمیت آفت کش گیاهی تنداکسیر (Tondexir®) و کنه کش شیمیایی فن پیروکسی میت (Ortus®) روی کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae و دشمن طبیعی آن (Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae

چکیده:
در این تحقیق اثر آفت کش گیاهی تنداکسیر (Tondexir®) و کنه کش شیمیایی فن پیروکسی میت (®Ortus) روی تخم و بالغ کنه تارتن دونقطه ایKoch Tetranychus urticae و همچنین دشمن طبیعی آن، کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی تاثیر غلظت های پیشنهاد شده مزرعه ای (تنداکسیر 2000 پی پی ام و فن پیروکسی میت 700پی پی ام)، آزمایشی در شرایط مزرعه ای با سه تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام گرفت. تعداد کنه تارتن و کنه شکارگر (تخم و بالغ) در نوبتهای یک روز قبل و سه، هفت، چهارده و بیست و یک روز بعد از تیمار شمارش شد. میزان LC50 آفت کش تنداکسیر در آزمایشگاه روی تخم و بالغ کنه تارتن با گذشت 72 ساعت از زمان تیمار به ترتیب 01/666 و 10/396 پی پی ام و میزان همین شاخص در مورد کنه کش فن پیروکسی میت به ترتیب 30/379 و 60/291 پی پی ام برآورد شد. مراحل تخم و بالغ کنه شکارگر P. persimilis حساسیت کمتری نسبت به کنه تارتن در برابر ترکیبات ذکر شده داشتند و کنه کش فن پیروکسی میت سمیت بیشتری نسبت به آفت کش تنداکسیر روی این کنه شکارگر داشت. نتایج زیست سنجی مزرعه ای نشان داد آفت کش تنداکسیر دوام اثر طولانی تری نسبت به کنه-کش فن پیروکسی میت داشت. بر اساس معیارهای IOBC در نمونه برداری های 21 روز پس از تیمار، آفت کش تنداکسیر برای تخم و بالغ کنه شکارگر در گروه سموم با خطر متوسط و کنه کش فن پیروکسی میت در گروه سموم خطرناک دسته بندی شدند. نتایج نشان داد آفت کش تنداکسیر سبب مرگ ومیر بالایی در تخم و بالغ کنه تارتن شده و سمیت آن برای کنه شکارگرکمتر از کنه کش فن پیروکسی میت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1745033 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!