اثرات کشندگی حشره کش های گیاهی سیرینول و تنداکسیر و دورکنندگی پالیزین روی کنه دو لکه ای (Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی

چکیده:
کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) یکی از آفات مهم و چندخوار می باشد که به دلیل خسارت شدید، نرخ بالای رشد و نیز توانایی ایجاد مقاومت به آفت کش ها اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش، جهت یافتن جایگزین مناسب و کاهش آلودگی های زیست محیطی کنه کش های شیمیایی، سمیت تماسی آفت-کش های گیاهی سیرینول و تنداکسیر و اثر توام آن ها و همچنین خاصیت دورکنندگی پالیزین بررسی گردید. آزمایش ها در دمای 2±25 درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی ماده های بالغ هم سن به روش غوطه ور سازی انجام گرفت. سیرینول در غلظت 5700 پی پی-ام و تنداکسیر در غلظت 5300 پی پی ام بالاترین تلفات را ایجاد کردند. مقادیر LC50 و LC90 سیرینول و تنداکسیر در مدت زمان 24 ساعت به ترتیب 908/1775، 6/16772 و 914/2130، 205/11975 پی پی ام و در مدت زمان 48 ساعت به ترتیب 228/463، 136/5985 و 931/907، 447/6052 پی پی ام تعیین گردید. کاربرد اختلاط سیرینول و تنداکسیر باعث تلفات 66/66 درصدی بعد از 24 ساعت شد که مرگ و میر بالاتری را نسبت به کاربرد جداگانه ی هر یک از آن ها ایجاد کرد. در بررسی اثر دورکنندگی پالیزین، غلظت 250 پی پی ام بی اثر بوده ولی در غلظت های 500، 1000، 2000 و 4000 پی پی ام خاصیت دورکنندگی نشان داد. نتایج نشان داد که سیرینول و تنداکسیر در شرایط اختلاط دارای اثرکشندگی بیشتر و پالیزین دارای اثر دورکنندگی روی ماده های بالغ این کنه بود و لذا هر سه ماده (اسانس) قابل پیشنهاد در برنامه های مدیریت تلفیقی این کنه می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1745038 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!