تاثیر سامانه های کشت مختلط لوبیا سبز و شبدر بر تنوع زیستی دشمنان طبیعی تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman

چکیده:
در پژوهش حاضر تاثیر سامانه ها‏ی کشت نواری شامل سه، شش و نه ردیف لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.) در کنار سه ردیف شبدر (Trifolium resupinatum L.) و نیز سیستم تک کشتی لوبیا سبز بر تنوع زیستی شکارگرهای تریپس پیاز (Thrips tabaci Lindeman) و نسبت تراکم شکارگرها به شکار در یک مزرعه آزمایشی واقع در اردبیل در سال‏های 1394 و 1395 مطالعه شد. در این تحقیق، 21 گونه شکارگر تریپس پیاز جمع آوری و شناسایی شدند که از میان آن‏ها گونه های Aeolothrips intermedius Bagnall و Orius niger (Wolff) بیشترین درصد فراوانی نسبی را در هر یک از سامانه های کشت داشتند. شاخص تنوع شانون (H) در هر سه تیمار کشت مختلط لوبیا سبز و شبدر به طور معنی داری از تک کشتی لوبیا سبز بیش‏تر بود. مقدار شاخص شباهت تنوع گونه ای موریسیتا- هورن (CMH) بین تک کشتی لوبیا سبز با هر یک از تیمارهای کشت نواری (85/0≤ CMH) کمتر از مقدار این شاخص بین سه تیمار کشت نواری لوبیا سبز و شبدر (94/0 ≤CMH) بود. در هر دو سال، نسبت تراکم شکارگرها به شکار و نیز تراکم شکارگرهای تریپس پیاز به خصوص دو گونه شکارگر غالب A. intermedius و O. niger در هر سه تیمار کشت نواری لوبیا سبز و شبدر به طور معنی داری بیشتر از تک کشتی لوبیا سبز بود. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کشت نواری لوبیا سبز و شبدر باعث افزایش تنوع گونه ای شکارگرهای تریپس پیاز و کاهش تراکم T. tabaci شد. استفاده از سامانه های کشت نواری مذکور در مزارع لوبیا سبز به عنوان یکی از اجزای مهم در مدیریت تلفیقی تریپس پیاز توصیه می‏شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1745039 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!