ساخت و اعتباریابی پرسش نامه ویژگی های شخصیتی پلیس راهور ایران

پیام:
چکیده:
اهداف
نیروی انتظامی یکی از سازمان های مهم کشور است که ماموریت های حساس و وظایف مهمی دارد. علمی شدن گزینش داوطلبان استخدام، انتخاب افراد مناسب و دسترسی به اهداف سازمان را ضمانت می کند. هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسش نامه ویژگی های شخصیتی پلیس راهور بود.
مواد و روش ها
این پژوهش 5 مرحله ای با طرح ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بر کلیه کارکنان و فرماندهان پلیس راهور کشور و متخصصین روان شناسی آگاه در این زمینه در سال1394 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی، 380 نفر از پلیسان راهور به عنوان نمونه در مرحله نهایی پرسش نامه شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه شخصیتی نئو، انگیزش شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی و رضایت شغلی استفاده شد. داده ها با روش همبستگی ساده، رگرسیون چند متغیره گام به گام و همچنین تحلیل عاملی در قالب نرم افزار AMOS 23تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
پرسش نامه 4عاملی ویژگی های شخصیتی پلیس راهور در 75 سئوال ساخته شد و هر 4 مولفه صفات (0/91=β)، مهارت های روانی اجتماعی (0/85=β)، مهارت های حرفه ای (0/66=β) و نگرش ها (0/70=β) با 95% اطمینان، خرده مقیاس ویژگی های شخصیتی پلیس راهور شدند (0/001=p). پایایی و روایی این پرسش نامه در حد قابل قبولی بود.
نتیجه گیری
پرسش نامه ویژگی های شخصیتی پلیس راهور دارای اعتبار و پایایی مطلوبی جهت گزینش پیش از استخدام نیروهای راهور است.
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p1745132 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.