بررسی تاثیر شایستگی های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی

چکیده:
یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی استراتژیک، تغییر سازمانی است. در فرآیند تغییر سازمان، پیش از همه، مدیران باید آمادگی تغییر را در خود داشته باشند که بتوانند سازمان را نیز تغییر دهند. این امر مستلزم وجود برخی شایستگی های فرهنگی در مدیران می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای اصلی و غیر اصلی شایستگی بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عالی، میانی و عملیاتی شرکت ها بین المللی در استان فارس می باشند. روش تحقیق آن از نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد. روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی است که شامل 183 نفر از اعضای جامعه مورد نظر می باشد. ابزار سنجش پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد می باشد و داده های گردآوری شده از روش حداقل مربعات جزئی مدل (PLS-SEM) به وسیله نرم افزار SMART-PLS2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طبق نتایج به دست آمده، عوامل اصلی و غیر اصلی شایستگی بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارند. این بدان معناست که عوامل اصلی و غیر اصلی شایستگی بین فرهنگی که شامل قابلیت های شناختی، توانایی های عاطفی، مهارت های رفتاری، تجربه چند فرهنگی، سطح مدیریت، نوع مدیریت و آموزش بین فرهنگی از ملزومات آمادگی مدیر برای تغییر در کسب و کارهای بین الملل است.
زبان:
فارسی
صفحات:
126 تا 150
لینک کوتاه:
magiran.com/p1745243 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!