جداسازی و شناسایی باکتری های مولد اگزو پلی ساکارید بومی خاک های شور

چکیده:
اگزو پلی ساکاریدهای مترشحه از باکتری ها دارای نقش مهمی در مقاومت باکتری ها در مقابل تنش ها از جمله شوری می باشند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی باکتری های شورزی با بیشترین توان تولید اگزو پلی ساکارید از خاک و بررسی میزان تولید اگزو پلی ساکارید در غلظت های مختلف نمک انجام گردید. نمونه های خاک مورد نظر بر محیط نوترینت آگار دارای 5 % نمک کشت شد. از میان باکتری های شورزی، کلونی های موکوئیدی با قدرت رشد در حضور بیشترین غلظت نمک به عنوان کلونی مولد اگزو پلی ساکارید انتخاب و مقدار اگزوپلی ساکارید تولیدی هر کدام از جدایه ها در غلظت 5 % نمک تعیین و سویه برتر مورد شناسایی قرار گرفت. ماهیت اگزو پلی ساکارید سویه برتر با استفاده از تکنیک FTIR و مقدار اگزو پلی ساکارید تولیدی در غلظت های بالاتر نمک نیز با روش آنترون تعیین گردید. در طیف مادون قرمز اگزوپلی ساکارید سویه مورد نظر پیک های جذبی مربوط به ترکیبات کربوهیدراتی از جمله بی گلوکان، همچنین گروه های الکل، فنول، کربوکسیلیک اسید، کربونیل و آلکین مشاهده شد و تولید اگزوپلی ساکارید توسط جدایه فوق به طور معنی داری (05/0 > P) همراه با افزایش نمک، افزایش یافت. بر اساس نتایج سویه ای با توان رشد در محیط 25 % نمک و تولید g/L 168/0 اگزوپلی ساکارید در مدت 24 ساعت به عنوان سویه برتر انتخاب شد و بر اساس توالیS rDNA 16 به عنوان سیتروباکتر فروندی سویه ATHM38 با شماره دسترسی KX553903 در پایگاه NCBI ثبت گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1746433 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!