رابطه عدم تعادل تلاش - پاداش با دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی استان لرستان

چکیده:
مقدمه
هدف این تحقیق، بررسی ارتباط عدم تعادل تلاش- پاداش با دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان بود.
روش شناسی: روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان می باشد. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970)، 186 نفر(102 دبیر مرد و 84 دبیر زن) به عنوان نمونه آماری نمونه ی آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات،از پرسشنامه های استاندارد عدم تعادل تلاش - پاداش سیگریست (ERIQ)، پرسشنامه دلبستگی شغلی شافلی و باکر (2003) و پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه استفاده شد و برای تایید پایایی ابزار نیز، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به همین منظور تعداد 25 پرسشنامه بین نمونه های منتخب توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و تحلیل آن ها، میزان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عدم تعادل 8/0 و برای پرسشنامه دلبستگی 89/0 بدست آمد.
یافته ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از آزمون های آمار استنباطی نظیر همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین دلبستگی شغلی با متغیرهای جمعیت شناختی رابطه وجود دارد و همچنین بین عدم تعادل تلاش-پاداش و دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، مولفه های تلاش و پاداش تبیین کننده خوبی برای میزان دلبستگی شغلی بودند.
نتیجه گیری
به طور کلی افرادی که عدم تعادل در تلاش-پاداش بالایی داشتند از دلبستگی شغلی کم تری برخوردار بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -219
لینک کوتاه:
magiran.com/p1746732 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!