بررسی اثرهای اجتماعی زوال جنگل های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرهای اجتماعی زوال جنگل های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) از دیدگاه جنگل نشینان بود. جامعه آماری پژوهش، 216 نفر از جنگل نشینان شهرستان ملکشاهی استان ایلام بودند که با استفاده از فرمول کوکران برآورد و به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای بود که بر اساس بررسی پیشینه پژوهش و مصاحبه با کارشناسان تدوین شد. بر اساس تحلیل عاملی، اثرهای اجتماعی زوال جنگل های بلوط بر زندگی روستاییان شهرستان ملکشاهی در هشت عامل خلاصه شدند، بدین ترتیب که 12/60 درصد از واریانس کل به عامل کاهش کیفیت زندگی، 10/64 درصد به کاهش مسئولیت پذیری، 9/88 درصد به کاهش مشارکت اجتماعی، 9/70 درصد به کاهش اعتماد اجتماعی، 8/56 درصد به کاهش شبکه روابط اجتماعی، 6/94 درصد به تغییر نگرش به شغل کشاورزی و دامپروری، 6/78 درصد به کاهش رضایت از دولت و 4/91 درصد به عامل افزایش مهاجرت مرتبط بودند. عامل های مذکور 70/02 درصد از کل واریانس را تبیین کردند. بنابراین، بیشترین تاثیر اجتماعی زوال جنگل های بلوط بر کاهش کیفیت زندگی جنگل نشینان بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
431 -440
لینک کوتاه:
magiran.com/p1747834 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.