بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر خطاهای دارویی از منظر پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده:
مقدمه و هدف
با توجه به آمار فزاینده خطاهای دارویی مطالعه ای با هدف بررسی عوامل موثر بر خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران در بخش های مراقبت های ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1395انجام شد.
روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است و بر روی 221 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرکرد صورت گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسش نامه سه قسمتی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماریT تست، آنالیز واریانس و با نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد.
یافته ها
بین دو متغیر جنسیت و نوع نوبت کاری با تعداد خطاهای دارویی ارتباط معنی دار وجود داشت به طوری که میانگین خطاهای دارویی در مردان بیشتر از زنان بود. همچنین تفاوت معنی داری بین تعداد خطاهای دارویی در نوبت های مختلف کاری مشاهده شد به طوری که میانگین خطاهای دارویی در نوبت کاری شب بیشتر از صبح بود ولی بین نوبت کاری صبح و در گردش تفاوتی وجود نداشت. مهم ترین عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران بارکاری زیاد ، کمبود پرستار نسبت به بیمار در بخش و خستگی ناشی از کار اضافی بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش، لازم است مدیران پرستاری به تناسب منطقی تعداد بیماران با کارکنان موجود در بخش ها، کاهش بار کاری و کاهش ساعات کاری پرستاران توجه بیشتری داشته باشند چرا که عوامل ذکر شده می تواند احتمال بروز خطا های دارویی را افزایش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748180 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.