بررسی مقایسه ای موانع یادگیری دانشجویان مشروط شده و غیرمشروطی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

چکیده:
مقدمه و هدف
افت تحصیلی و عدم یادگیری، یکی از مشکلات عمده مراکز آموزش عالی کشور است. پرداختن به این موضوع و شناسایی علل افت تحصیلی و ارائه راهکارهای عملی در مورد کاهش آن، همواره مورد تاکید بوده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان مشروط و غیرمشروط دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال تحصیلی 89-88 انجام شد.
روش ها
این پژوهش مورد- شاهدی بر روی 30 دانشجوی مشروط و 59 دانشجوی غیر مشروط از مقاطع دکتری پزشکی، کارشناسی و کاردانی انجام شد. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل 49 سوال مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق تعیین میانگین و فراوانی، آزمون t و آزمون اندازه های تکراری ( Repeated Measure ) انجام شد.
یافته ها
در بررسی وضعیت مشروطی به تفکیک جنس، تعداد دانشجویان دختر مشروط حدود4/36% و دانشجویان پسر مشروط 5/63% بوده اند. نظر دو گروه مشروط و غیرمشروط در دو حیطه روش تدریس (038/0=Pvalue) و راهنمایی استاد راهنما (02/0=Pvalue) دارای تفاوت معنی دار میباشد. از دید دانشجویان غیرمشروط، متغیرهای راهنمایی استاد راهنما و روش تدریس بیشترین ارتباط را با یادگیری دانشجو دارند وکم توجهی به آنها می تواند مانعی برای یادگیری باشد. در حالیکه از نظر دانشجویان مشروط، متغیرهای امکانات آموزشی و مهارتهای ارتباطی استاد دارای اهمیت بیشتری هستند.
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان مشروطی با دیدگاه دانشجویان غیرمشروط متفاوت است بنابراین راه های کنترل و کاهش افت تحصیلی در این دو گروه، متفاوت است که می تواند با توجه به یافته های این پژوهش، مورد بررسی قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748182 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.