انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده:
مقدمه و هدف
دانشگاه یک موقعیت آموزش رسمی است و فراگیران برای این که در این موقعیت موفق شوند، باید یادگیری موثر داشته باشند. از دیدگاه آموزشی، انگیزه تحصیلی، ساختاری چند وجهی است که با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است. همچنین بین وضعیت انگیزش تحصیلی دانشجویان با رفتارهای پر خطر بهداشتی، رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس بر آن شدیم تا به بررسی وضعیت انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط در دانشجویان بپردازیم.
روش ها
مطالعه مقطعی-تحلیلی حاضر به بررسی انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط در دانشجویان دانشکده های بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز پراخته است. 260 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس انگیزش تحصیلی AMS می باشد. داده های گرد آوری شده به نرم افزار SPSS نسخه 19 وارد و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی، آزمون t-test، آنالیز واریانس و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین نمره انگیزش تحصیلی افراد شرکت کننده در پژوهش 84/0±31/4، میانگین نمره انگیزش درونی 07/1±33/4، انگیزش بیرونی 1±78/4 و بی انگیزشی 47/1±83/2 بود. در این مطالعه تنها بین انگیزش بیرونی در حیطه های تنظیم بیرونی و همسان کردن با وضعیت تاهل و رشته بهداشت عمومی ارتباط معناداری مشاهده شد (Pvalue<0.05).
نتیجه گیری
با وجود انگیزش تحصیلی بالاتر از حد متوسط در کلیه حیطه ها در این مطالعه، ضروری است مطالعات گسترده تری در زمینه شناسایی عوامل مرتبط با انگیزه تحصیلی دانشجویان صورت پذیرد تا بتوان از این طریق موجبات رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آنان را فراهم نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748184 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.