بررسی موانع تحقیقات از دیدگاه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده:
مقدمه و هدف
توجه به موانع تحقیقات در راستای توسعه پایدار از ضروریات نظام سلامت کشور می باشد. این پژوهش با هدف تعیین موانع انجام تحقیقات از دیدگاه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
روش ها
در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جامعه پژوهش شامل 120 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی یزد بود، که به روش نمونه گیری طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای حاوی 3 بخش شامل؛ اطلاعات دموگرافیک و زمینه ای (21سوال)، موانع شخصی (15سوال) و موانع سازمانی (19سوال) بود. پس از تائید روایی و پایایی ابزار، پرسشنامه توسط دانشجویان تکمیل و جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و تحلیلی، توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین سنی دانشجویان 67/1±75/23 بود. میانگین نمره کسب شده موانع شخصی 58/7±56/49 و نمره کسب شده موانع سازمانی 24/9±21/61 بود. در حیطه موانع شخصی، عدم آشنایی کافی با اصول و روش های آماری، ناتوانی در تفسیر داده ها و ناتوانی در آنالیز داده ها بیشترین فراوانی را داشت. طولاتی بودن مراحل تصویب طرح های پژوهشی، عدم ارتباط با افراد فعال در امر پژوهش و عدم ایجاد انگیزه کافی در پژوهشگران از طریق مسئولین مربوطه، بیشترین فراوانی را در حیطه سازمانی داشت.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه، نشان داد که تسهیل تصویب طرح های پژوهشی و توانمند سازی دانشجویان در زمینه اصول استفاده از روش های آماری و برقراری ارتباط پژوهشی موثر در راستای کاهش موانع تحقیقات، توسط اساتید و مسئولین دانشگاه صورت گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748185 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.