بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در بین پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده:
مقدمه و هدف
سازمانی که از دانش برخوردار باشد، با چالش های موجود بهتر برخورد میکند و در عرصه رقابت موفق تر عمل نماید. در این تحقیق به بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت پرداخته می شود.
روش ها
پژوهش حاضر پیمایشی از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایلام تشکیل می دهند، حجم نمونه با استفاده از فرمول Cochran 187 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک پاسخ دهندگان، مدیریت دانش Lavson و خلاقیت Dorabjee و همکاران استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و ثبات درونی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.
یافته ها
میانگین نمرات مدیریت دانش برای پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی17/3از 5 و میانگین نمرات خلاقیت98/2 از 5 به دست آمد که نشان می دهد پرستاران شاغل در بیمارستان های علوم پزشکی دارای سطح خلاقیت و مدیریت دانش متوسطی هستند. نتایج آزمون Pearson نشان داد بین مدیریت دانش و مولفه هایش با خلاقیت پرستاران رابطه مستقیم و معنا دار و جود دارد همچنین بین مولفه های مدیریت دانش، کاربرد دانش بیشترین همبستگی را با خلاقیت پرستاران داشت.
نتیجه گیری
پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایلام، می توانند مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره سازی و کاربرد آن به منظور افزایش خلاقیت در دانشگاه به کار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748186 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.