بررسی رابطه بین عادت های مطالعه و تحمل ابهام با بیش فعالی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان

چکیده:
مقدمه و هدف
دانشجویان مبتلابه اختلال کمبود توجه و بیش فعالی همواره از مشکلات زیادی رنج می برند که این امر در دوران تحصیلات دانشجویی بر روی عوامل زیادی ازجمله عادت های مطالعه و قدرت تحمل ابهام نیز اثرگذار است. این پژوهش، باهدف بررسی رابطه عادت های مطالعه و قدرت تحمل ابهام با بیش فعالی دانشجویان انجام شده است.
روش ها
این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد که درسال 1394 به روش نمونه گیری در دسترس بر روی 250 دانشجو مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان انجام شد. ابزارهای مورداستفاده در پژوهش عبارتند از: آزمون سنجش تحمل ابهام مک لین، مقیاس خود گزارشی اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان (ASRS-V1.1). پرسشنامه عادت های مطالعه PSSHI بود. داده های پژوهش پس از اجرا توسط آزمودنی های موردمطالعه، نمره گزاری و تفسیر، و سپس توسط نرم افزار SPSS نسخه 23 و با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها
بر طبق نتایج این مطالعه میانگین عادت های مطالعه 2/45(9/8) از 90(حداکثر نمره) می باشد.4/4 درصد دانشجویان عادات مطالعه نامطلوب،3/88 درصد عادات مطالعه نسبتا مطلوب و 6/5 درصد عادات مطالعه مطلوب داشتند. بین عادت های مطالعه با بیش فعالی دانشجویان (199/.( Pvalue = و همچنین بین تحمل ابهام با بیش فعالی دانشجویان (151/.=Pvalue)رابطه معنادار نمی باشد.
نتیجه گیری
بین عادت های مطالعه و تحمل ابهام با بیش فعالی رابطه معنی داری وجود ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748187 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.