معنویت سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:
مقدمه و هدف
معنویت در سازمان می تواند نیرویی قدرتمند و ژرفی را برای زندگی سازمانی به ارمغان بیاورد. هدف اصلی پژوهش بررسی وضعیت معنویت سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بوده است.
روش ها
روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، گروه نمونه(53نفر) انتخاب و داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه با طیف لیکرت جمع آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان، و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد. داده های گرداوری شده با شاخص های آمار توصیفی(میانگین، درصد، انحراف استاندارد)، آزمون T مستقل، تحلیل واریانس ANOVA و فریدمن تحلیل گردید.
یافته ها
نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده حاکی از آن است که معنویت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی بالاتر از متوسط بوده و بین متغیرهای جنسیت، سن، سنوات خدمت، و نوع استخدام اعضای هیات علمی با دیدگاه آنان نسبت به معنویت سازمانی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری
معنویت سازمانی در دانشکده پزشکی بالاتر از حد توسط می باشد. وجود معنویت سازمانی بالا میان کارکنان سازمان از نقطه قوت هر سازمانی می باشد؛ چرا که معنویت سازمانی موجب افزایش بهره وری، خلاقیت، کاهش جابجایی، کاهش استرس، و کاهش غیبت کارکنان می گردد و بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، و رفتار شهروند سازمانی کارکنان تاثیر مستقیم دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748188 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.