تشخیص مولکولی ISAba2 در سویه های اسینتوباکتر بومانی دارای بتالاکتامازهای گروه D هیدرولیز کننده کارباپنم جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
اسینتوباکتر بومانی، پاتوژنی فرصت طلب و بسیار مقاوم نسبت به پادزیست ها می باشد. شناسایی عناصری که سبب افزایش بیان ژن های مقاومت و انتقال آن ها در بین باکتری ها می شوند، می تواند موجب کنترل انتشار عفونت بشود، لذا هدف از انجام این تحقیق، تعیین فراوانی ISAba2 در سویه های اسینتوباکتر بومانی دارای ژن های بتالاکتاماز گروه D در بیماران بستری می باشد.
مواد و روش کار
از مرداد 1393 تا فروردین 1394، 105 سویه اسینتوباکتر بومانی از نمونه های کلینیکی بیماران در 5 بیمارستان تهران، جمع آوری گردید. تایید گونه با تست های فنوتایپی و حضور ژن blaOXA-51-like انجام شد. الگوی حساسیت پادزیستی ایزوله ها، به روش Disc Diffusion Test)) DDT و MIC (Minimum Inhibitory Concentration) با استفاده از دستورالعمل CLSI انجام شد. سویه های تولیدکننده ESBL با روش CDDT (Combined Disc Diffusion Test) شناسایی شدند و برای تایید حضور ژن های OXA و ISAba1 و ISAba2، روش PCR انجام شد.
یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد که بالاترین میزان مقاومت و حساسیت به ترتیب نسبت به پادزیست های سفوتاکسیم (100%) و کلیستین (99/05%) بوده است. تعداد 55 (54/5%) سویه مولد ESBL بودند. ژن blaOXA-51-like در تمام نمونه ها وجود داشت، ولی ژن blaOXA-58-like در هیچ یک از نمونه ها یافت نشد. فراوانی ژن های blaOXA-23-like و blaOXA-24-like به ترتیب 103 (98/09%) و 68 (64/76%) و فراوانی توالی های الحاقی ISAba1 و ISAba2 به ترتیب برابر با 105 (100%) و 97 (92/36%) بود.
نتیجه گیری
وجود عناصر الحاقی، به عنوان عوامل موثر در افزایش بیان ژن های مقاومت و انتقال آن ها در اسینتوباکتر بومانی، دارای شیوع بالایی است. بنابراین شناسایی این عوامل گامی موثر در کنترل عفونت می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748628 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.