اثر پودر گیاهان بابونه و کاسنی بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند

چکیده:
زمینه مطالعه
تغییر جمعیت باکتریایی شکمبه به منظور افزایش عملکرد با چندین روش از جمله گیاهان دارویی انجام می شود. بابونه و کاسنی دو گیاه دارویی با اثرات ضد میکروبی هستند که اطلاعات اندکی در مورد اثر آنها بر میکروفلور شکمبه وجود دارد
هدف
این مطالعه به منظور بررسی اثرات پودر بابونه و کاسنی بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند انجام شد.
روش کار
از 9 راس گوسفند نر نژاد دالاق در قالب طرح چرخشی در 3 دوره 21 روزه شامل 14 روز به عنوان دوره عادت پذیری و 7 روز نمونه برداری استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار1 (شاهد) : بدون افزودنی، تیمار2 (بابونه): جیره حاوی 10% پودر بابونه و تیمار 3 (کاسنی): جیره حاوی 10% پودر کاسنی بودند و گوسفندان در قفس های انفرادی بطور آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند. به منظور تعیین جمعیت میکروبی، pH و ازت آمونیاکی، نمونه های مایع شکمبه قبل از خوراک دهی صبح، 4 و 8 ساعت بعد از خوراک دهی صبح جمع آوری شدند. خون گیری در پایان هر دوره از سیاهرگ گردنی صورت گرفت.
نتایج
افزودن پودر خشک شده گیاه بابونه و کاسنی تاثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه، مصرف غذا، ضریب تبدیل، pH، تعداد کل باکتری ها و باکتری های اسید لاکتیکی نداشت. تعداد کلی فرم ها در تیمار بابونه نسبت به تیمار شاهد 4ساعت بعد از خوراک دهی صبح کاهش معنی داری داشت. جمعیت پروتوزوآها در تیمار های بابونه و کاسنی نسبت به گروه شاهد، قبل از خوراک دهی صبح به طور معنی داری بالاتر بود. تیمار های بابونه و کاسنی تاثیر معنی دار بر گلوکز و پروتئین کل سرم خون نداشتند ولی غلظت تری گلیسرید بین تیمار کاسنی و بابونه اختلاف معنی داری داشت.
نتیجه گیری نهایی: بطور کلی نتایج آزمایش نشان داد که پودر خشک شده بابونه و کاسنی هر چند بر جمعیت میکروبی شکمبه موثر بود اما تاثیری بر عملکرد، رشد و فراسنجه های خونی نداشت.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
267 -277
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748839 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.