ارزیابی کارآفرینی سازمانی در صنعت فرش ماشینی

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کارآفرینی سازمانی در صنعت فرش ماشینی در دو شرکت فرش زمرد کاشان و ابریشم شمال است و جامعه آماری، کارشناسان هر دو شرکت است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی شامل 57 گویه، دربردارنده سوالاتی بر اساس عوامل فردی و عوامل سازمانی است . برای روایی سنجی محتوایی پرسشنامه ها از نظرات اساتید دانشگاهی و متخصصان استفاده شده و برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی مولفه ها و پرسشنامه تایید شده است.پس از بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها بوسیله آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آماره های چولگی و کشیدگی،با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، وضعیت عوامل فردی و عوامل سازمانی درهر دو شرکت به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آزمون تی نمونه مستقل، تفاوت وضعیت عوامل کارآفرینی در دو شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. برطبق یافته ها، در هر دو شرکت مولفه شخصیت پایین تر از حد متوسط بوده و به عنوان مانع کارآفرینی در هر دو شرکت محسوب می شود. از میان عوامل سازمانی، برای هر دو شرکت، تمام مولفه های سازمانی، بالاتر از حد متوسط بوده و هیچ مولفه ای به عنوان مانع کارآفرینی سازمانی شناسایی نگردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1752137 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.