پدیدارشناسی دیدگاه دانش آموزان دوره ی متوسطه با هوش های چندگانه، نسبت به زبان انگلیسی و یادگیری آن

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف پژوهش حاضر ، بررسی دیدگاه دانش آموزان دورهی دوم متوسطه با هوش های چندگانه از زبان انگلیسی و یادگیری آن است.
روش
برای درک دیدگاه دانش آموزان از روش پدیدارشناسی تفسیری، رویکردهای پژوهش کیفی به کار رفت. برای مصاحبه، نمونه ها به صورت هدفمند، پس از بررسی هوش های چندگانه با کمک پرسشنامه آرمسترانگ و پرسشنامه تنظیم شده مک کللان و کنتی ،از میان 33 دانش آموز سال سوم دوره دوم متوسطه و از هر نوع هوش دو نفر انتخاب شدند. داده ها به وسیله مصاحبه ژرف نیمه ساختار یافته و مشاهده هدفمند جمع آوری ، نوشته و با روش پدیدارشناسی ونمنن تحلیل شد.
یافته ها
بر پایه یافته های پژوهش میتوان دیدگاه این دانشآموزان را در پنج بخش دسته بندی و توصیف کرد که شامل نوع انگیزهی یادگیری زبان، جایگاه اجتماعی زبان انگلیسی، محتوای کتاب، روش ارزشیابی و روش تدریس است.
نتیجه گیری
نتایج نشان دهنده وجود برخی عقاید نادرست در بین دانش آموزان است که باید اصلاح شود؛ باورهایی مانند دستور زبانگرایی، تصور سخت بودن یادگیری زبان، نوع نگاه به سطح اجتماعی زبان انگلیسی و نوع نگاه به فرهنگ و زبان بومی. از یافته های این پژوهش میتوان برای شناخت بهتر دانش آموزان و در نتیجه به کارگیری روش های موثرتر تدریس، یادگیری و ارزشیابی استفاده کرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1752203 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!