شبیه سازی جذب سطحی دی اکسیدکربن در یک راکتور بستر سیال

چکیده:
در این تحقیق شبیه سازی هیدرودینامیک و انتقال جرم یک راکتور بستر سیال جذب واکنشی دی اکسیدکربن با استفاده از جاذب اکسیدکلسیم انجام گرفته است. در شبیه سازی هیدرودینامیک بستر سیال از ضریب تبادل بین فازی گیداسپا استفاده شده است. برای بررسی انتقال جرم به همراه واکنش شیمیائی از معادله ی ابانادز و همکارانش برای واکنش بین اکسیدکلسیم و دی اکسیدکربن استفاده گردید. برای ارزیابی نتایج هیدرودینامیک از داده های سرعت محوری و کسر حجمی فاز جامد درون یک بستر سیال استفاده شده است. میزان خطای مربوط به کسر جرمی دی اکسیدکربن در خروجی برابر با 10 درصد و بازده جذب برابر با 65 درصد بدست آمد. با بررسی اثر سرعت گاز ورودی و دمای گاز ورودی بر مقدار جذب دی اکسیدکربن، مشاهده گردید که با افزایش سرعت گاز ورودی میزان جذب کاهش می یابد. هم چنین افزایش دمای گاز ورودی بستر تاثیر منفی روی جذب دی اکسید کربن دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1752958 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!