مطالعه سینتیک تخریب هگزامین در استیک اسید و تاثیر آن بر بازده و خلوص HMX در فرآیند بکمن

پیام:
چکیده:
هگزآمین محلول در استیک اسید، از جمله مواد اولیه فرآیند تولید ماده منفجره HMX می باشد. شرایط اسیدی، به تدریج منجر به تخریب هگزآمین می شود. تخریب تدریجی هگزآمین، سبب تاثیر بر خلوص محصول نهایی HMX و بازده فرآیند تولید آن می شود. در این تحقیق سینتیک تخریب هگزآمین در استیک اسید مطالعه شد. با اندازه گیری غلظت فرمالدئید به عنوان محصول تخریب هگزآمین و به روش اسپکتروفتومتری، غلظت های هگزآمین تخریب شده و ثابت های سرعت شبه درجه اول واکنش تخریب در دماهای مختلف 25، 35 و oC 45 تعیین شد. با استفاده از رابطه آرنیوس، انرژی فعال سازی واکنش تخریب 245/36 کیلو ژول بر مول بدست آمد. نتایج نشان داد، در مدت زمان 34 ساعت و در دمای oC 45، هگزآمین با غلظت اولیه 38% وزنی در استیک اسید، 5% تخریب می شود. همچنین، سنتز HMX با محلول تازه تهیه شده از هگزآمین و محلول با زمان ماند 30 روز، کاهش بازده تولید HMX از 49 به 5/31% و افزایش تولید ناخالصی RDX از 11 به 35% را نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754155 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!