شیوع هیپرلیپیدمی در سالمندان، برنامه سلامت سالمندان بوشهر

پیام:
چکیده:
زمینه
امید به زندگی رو به افزایش بوده و جمعیت سالمند ایران به شکل چشمگیری در حال رشد است. سالخوردگی، قوی ترین عامل برای ایجاد بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک است و مدیریت موثر سطوح لیپیدی در این جمعیت می تواند خطر ایجاد این بیماری را کاهش دهد.
مواد و روش ها
از اسفندماه 1391 تا مهرماه 1393، 3000 مرد و زن از 60 سال یا بالاتر ساکن بوشهر که در برنامه سلامت سالمندان بوشهر شرکت کرده بودند جهت اختلالات لیپیدی مورد مطالعه قرار گرفتند. سطوح ناشتا لیپیدهای سرمی توسط اتوآنالیزر سلکترا 2 مورد سنجش قرار گرفتند. سطح برش عوامل خطرساز قلبی عروقی (شامل اختلالات لیپیدی) از دستورالعمل برنامه ملی آموزش کلسترول آمریکا (NCEP) و پانل درمانی بزرگسالان (ATP III) استخراج گردید.
یافته ها
میزان شیوع هیپرکلسترولمی (کلسترول تام مساوی و یا از 200 میلی گرم بر دسی لیتر)،LDL-C بالا (مساوی و یا بالاتر از 130 میلی گرم بر دسی لیتر)، HDL-C پایین (کمتر از 40 میلی گرم بر دسی لیتر) و هیپرتری گلیسریدمی (تری گلیسرید مساوی و یا بالاتر از 150 میلی گرم بر دسی لیتر) در جمعیت سالمند بوشهر به ترتیب 48، 4/42، 6/29 و 5/35 درصد بدست آمد. به طور کلی، شیوع هیپرلیپیدمی در زنان 7/87 درصد و در مردان 2/80 درصد بود که در مردان با افزایش سن، شیوع آن کاهش از خود نشان می داد (003/0=P) ولی ارتباطی میان سن و شیوع هیپرلیپیدمی در زنان مشاهده نشد. تعداد 835 نفر (8/27 درصد) از داروهای کاهنده هیپرلیپیدمی استفاده می کردند که شایع ترین داروی مصرفی نیز استاتین ها بودند. یک همبستگی معنی دار میان وجود اختلالات لیپیدی و عوامل خطرساز قلبی عروقی مانند دیابت، پرفشاری خون و چاقی مشاهده گردید (0001/0>P).
نتیجه گیری
اختلالات لیپید در سطح جمعیت سالمندان بوشهر شایع می باشد و اقدامات تداخلی برای مدیریت سطوح لیپیدی در این جمعیت، توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
399 -415
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754157 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.