بررسی تاثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تری گلیسرید سالمندان پره دیابتیک

پیام:
چکیده:
زمینه
افزایش قند و چربی های خون در بیماران دیابتی منجر به تشدید بروز عوارض دیر هنگام دیابت می شود. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تری گلیسرید سالمندان پره دیابتیک است.
مواد و روش ها
در یک کارآزمایی شاهددار تصادفی یک سو کور، 60 نفر از سالمندان 70-60 ساله پره دیابتیک که دارای سطح تری گلیسرید 250-180 میلی گرم در دسی لیتر بودند، به طور تصادفی به دو گروه 30 نفره (دارو و پلاسبو) تقسیم شدند. به بیماران گروه دارو، رژیم غذایی به همراه کپسول 500 میلی گرمی ترکیب گیاهی یکبار در روز و به گروه پلاسبو نیز به مدت مشابه رژیم غذایی و کپسول پلاسبو (500 میلی گرم آرد) داده شد. پس از 30 روز سطح تری گلیسرید هر دو گروه بررسی شد. در نهایت اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در این مطالعه، مقایسه میانگین تری گلیسرید و میانگین تغییرات تری گلیسرید قبل و بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت، همچنین مقایسه میانگین تری گلیسرید قبل و بعد از مداخله به تفکیک در گروه کپسول گیاهی (دارو) و پلاسبو نیز تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری
با توجه به عدم تاثیر مداخله 30 روزه ترکیب گیاهی بر تری گلیسرید سالمندان، پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری با توجه به دوز مصرف دارو و مدت زمان مصرف از این گیاهان دارویی انجام شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
326 -338
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754163 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!