تحلیل استنادی مقالات دو فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

چکیده:
زمینه و هدف
مجلات علمی، یکی از راه های معتبر برقراری ارتباط میان نویسندگان و متخصصان موضوعی می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت استنادهای مقاله های دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات بود.
روش تحقیق: در این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسی وضعیت استناد در مقالات منتشر شده در دو فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات طی سالهای 1394- 1388(شماره 15-1) پرداخته است و برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و نرم افزار اکسل استفاده شد .
یافته ها
از 1963 استناد در 110 مقاله منتشر شده در دوفصلنامه علم اطلاعات و دانش شناسی، بیش ترین استنادات به نشریات (77/52٪)، نوع منابع به منابع انگلیسی (30/54٪)، میانگین استناد برای هر مقاله 84/17 استناد و میزان خود استنادی مولفان (09/5٪) بوده است. از 241 نویسنده در 110 مقاله، بیش ترین نویسندگان (50/30٪) مرد، بیش ترین رتبه علمی نویسندگان مقالات، دانشجویان و محققان و بیش ترین شیوه تالیف مقالات به صورت گروهی (09/ 79٪) بوده است. پراستنادترین نویسنده فارسی و لاتین، فریده عصاره و گارفیلد، پراستنادترین نشریه فارسی و لاتین، کتابداری و اطلاع رسانی و Scientometric و پراستنادترین کتاب فارسی و لاتین از کتابسنجی تا وب سنجی و Introduction to Informetrics می باشد. میانگین نیم عمر منابع فارسی 9 سال و 6 ماه و منابع لاتین 11 سال و 2 ماه است.
نتیجه گیری
هر چند مقالات منتشر شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات از نظر الگوی نویسندگی از وضعیت مطلوبی برخوردارند، ولی با توجه به استفاده محدود از منابع روزآمد و بالا بودن نیم عمر منابع به نظر می رسد که سازمان مادر نیاز به اتخاذ معیارهایی جهت بهبود الگوی رفتار اطلاع یابی مولفان دارد و این امر می تواند به انجام پژوهش های گسترده تری در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی کمک کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754441 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!