ارزیابی شدت روشنایی و ارتباط آن با میزان خستگی بینایی دانشجویان، در سالن های مطالعه دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1396

چکیده:
مقدمه
حس بینایی مهمترین و حیاتی ترین حس انسان به شمار می رود. انسان به کمک این حس بیشترین اطلاعات و یافته های خود را از محیط به دست می آورد و سالن های مطالعه مکان هایی هستند که دانشجویان در آنجا زمان زیادی به مطالعه مشغول می باشند. بنابراین میزان روشنایی موجود آن باید مطلوب باشد تا فرد کمتر دچار خستگی شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی روشنایی و ارتباط آن بر خستگی بینایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شده است.
روش بررسی
مطالعه حاضر به صورت توصیفی مقطعی در طول دو ماه در سالن های مطالعه دانشگاه علوم پزشکی زابل اجرا گردید. میزان شدت روشنایی با استفاده از روش های ارائه شده توسط انجمن مهندسی روشنایی آمریکای شمالی (IESNA) اندازه گیری گردید و پرسشنامه خستگی بینایی نیز تکمیل و بعد از آن داده ها با روش آمار توصیفی و تحلیلی ارزیابی شدند.
یافته ها
شدت روشنایی عمومی در 99 درصد موارد و شدت روشنایی موضعی در 100 درصد موارد کمتر از مقدار استاندارد ارزشیابی گردید. در مورد متغیر سن با خستگی بینایی ارتباط معنی داری مشاهده نشد ولی میزان شدت روشنایی موضعی و عمومی با خستگی بینایی و حالات روانی ارتباط معنی داری داشت ( 05/0 >P ).
نتیجه گیری
روشنایی نامناسب در سالن های مطالعه به خصوص در شب که زمان بیشتری دانشجویان مطالعه می کنند باعث خستگی بینایی می گردد. بنابراین طراحی روشنایی باید از لحاظ چیدمان منابع روشنایی و نزدیکی نوع نور به نور روز و نوع منابع روشنایی باید در دستور کار قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
154 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754790 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.