بررسی بیان سیکلواکسیژناز 2 در سرطان سلول های سنگفرشی سر و گردن

چکیده:
مقدمه
بیان سیکلواکسیژناز 2، در بافت های سرطانی با پیش آگهی بدتر در ارتباط است. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، تعیین فراوانی بیان سیکلواکسیژناز 2 در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی سر و گردن بود.
روش ها
طی یک مطالعه ی توصیفی- تحلیلی که بین سال های 94-1390 در دو بیمارستان الزهرا (س) و آیت الله کاشانی اصفهان صورت گرفت، با استفاده از تکنیک Real-time polymerase chain reaction (Real-time PCR) میزان بیان سیکلواکسیژناز 2 در نمونه های بافتی خارج شده توسط جراحی بررسی و ارتباط بیان سیکلواکسیژناز 2 با داده های بالینی و پیش آگهی دهنده ارزیابی گردید.
یافته ها
30 نمونه از سرطان سلول های سنگفرشی سر و گردن مورد مطالعه قرار گرفت که تنها 4 مورد (3/13 درصد) سیکلواکسیژناز 2 مثبت بودند. دو گروه سیکلواکسیژناز 2 مثبت و منفی از نظر توزیع سنی جنسی، اندازه ی تومور، درگیری لنف نود، متاستاز و بافت شناسی تومور اختلاف معنی داری نداشتند، اما عود بیماری در گروه بیان کننده ی سیکلواکسیژناز 2 به طور معنی داری بیشتر بود (005/0 = P).
نتیجه گیری
سرطان سلول های سنگفرشی سر و گردن با بیان سیکلواکسیژناز 2 دارای پیش آگهی و خصوصیات بالینی بافت شناسی بدتری هستند و این نشانگر، می تواند به عنوان یکی از نشانگرهای پیش آگهی دهنده در سرطان سلول های سنگفرشی سر و گردن و نیز به عنوان هدف درمانی در نظر گرفته شود. همچنین، مطالعات بیشتری در این زمینه پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1038 -1043
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754935 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.