مقایسه روش های سنجش (Thiazolyl Blue (MTT و (Sulforhodamine B (SRB در تعیین اثر ضد تکثیری برومیلین بر رده ی سلول های سرطانی 4T1، AGS و PC3

چکیده:
مقدمه
همه ی عوامل طبیعی ضد سرطانی، به طور اساسی سیتوتوکسیک هستند و اغلب به صورت مهار تکثیر سلولی عمل می کنند، اما مکانیز م های مختلفی دارند. از دو روش سنجش Thiazolyl blue [3-(4، 5-dimethylthiazol-2-yl)-2،5-diphenyl-terazoliumbromide یا MTT] و Sulforhodamine B (SRB) برای ارزیابی رشد سلول ها استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ی روش های سنجش MTT و SRB برای بررسی اثر سیتوتوکسیک دارو بر روی رده های سلول های سرطانی بود.
روش ها
رده ی سلولی سرطان پستان موش (4T1)، سرطان معده ی انسانی (AGS) و سرطان پروستات انسانی (PC3) با غلظت های متفاوت برومیلین و در زمان های متفاوت در انکوباتور نگهداری شدند. به منظور بررسی اثر برومیلین بر رشد و تکثیر سلول های سرطانی مورد مطالعه، روش های سنجش MTT و SRB به کار برده شد. نتایج گروه های مورد مطالعه با استفاده از آزمون های غیر پارامتریک Kruskal-Wallis و آزمون تکمیلی Dunn مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها
رشد و بقای سلول های 4T1، AGS و PC3 در غلظت های مختلف برومیلین و زمان های متفاوت انکوباسیون، کاهش یافت. هر دو روش سنجش MTT و SRB، به صورت مشابهی کاهش بقای سلول های سرطانی، صرف نظر از نوع و فنوتیپ، را بعد از درمان با برومیلین نشان دادند.
نتیجه گیری
بر اساس یافته های این مطالعه، روش های سنجش MTT و SRB به طور قابل قبولی اثرات ضد تکثیری برومیلین بر روی سلول های سرطانی مورد مطالعه را نشان دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1056 -1061
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754938 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.