واکاوی مفهوم فعالیت جنسی- زناشویی از دیدگاه زنان متاهل: یک مطالعه کیفی

چکیده:
مقدمه
روابط جنسی فقط فرایندی بیولوژیک نبوده، بلکه تجربه ای است که در یک زمینه مشترک درون فردی، بین فردی و فرهنگی شکل می گیرد. مطالعه کیفی حاضر با هدف تشریح و واکاوی عمیق تجارب و تفاسیر زنان متاهل از مفهوم فعالیت جنسی- زناشویی انجام شد.
روش
در این مطالعه کیفی 65 نفر از زنان متاهل 60-16 سال مراجعه کننده به درمانگاه های مراقبت دوران بارداری، زنان و تنظیم خانواده در مرکز آموزشی درمانی الزهرای (س) شهر رشت در سال 1391 شرکت داشتند که با حضور در 9 جلسه بحث گروهی متمرکز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند. انتخاب شرکت کنندگان واجد شرایط به روش هدفمند و با حداکثر تنوع انجام شد. مصاحبه ها تا هنگام اشباع داده ها تداوم یافت. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی و بر اساس مراحل پیشنهادی Graneheim و Lundman انجام شد.
یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها منجر به استخراج 4 طبقه اصلی و چندین زیرطبقه شد. طبقات اصلی شامل «نقش احساسات و ادراک جنسی فرد در برقراری رابطه جنسی»، «چالش های جنسی درون فردی و بین فردی»، «دانسته ها و نادانسته ها» و «از خودگذشتگی جنسی (فعالیت جنسی وظیفه مدار)» بود.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه مفهوم فعالیت جنسی- زناشویی را از دیدگاه زنان متاهل به خوبی تبیین نموده است. نکته قابل توجه منتج از یافته های پژوهش این است که مشارکت کنندگان ضمن ارایه یک تعریف پویا از مفهوم فعالیت جنسی، به شکل بارزی این مفهوم را بر شالوده مسوولیت محوری و وظیفه مداری تبیین نمودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
78 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1756056 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.