واکاوی مفهوم فعالیت جنسی- زناشویی از دیدگاه زنان متاهل: یک مطالعه کیفی

چکیده:
مقدمه
روابط جنسی فقط فرایندی بیولوژیک نبوده، بلکه تجربه ای است که در یک زمینه مشترک درون فردی، بین فردی و فرهنگی شکل می گیرد. مطالعه کیفی حاضر با هدف تشریح و واکاوی عمیق تجارب و تفاسیر زنان متاهل از مفهوم فعالیت جنسی- زناشویی انجام شد.
روش
در این مطالعه کیفی 65 نفر از زنان متاهل 60-16 سال مراجعه کننده به درمانگاه های مراقبت دوران بارداری، زنان و تنظیم خانواده در مرکز آموزشی درمانی الزهرای (س) شهر رشت در سال 1391 شرکت داشتند که با حضور در 9 جلسه بحث گروهی متمرکز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند. انتخاب شرکت کنندگان واجد شرایط به روش هدفمند و با حداکثر تنوع انجام شد. مصاحبه ها تا هنگام اشباع داده ها تداوم یافت. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی و بر اساس مراحل پیشنهادی Graneheim و Lundman انجام شد.
یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها منجر به استخراج 4 طبقه اصلی و چندین زیرطبقه شد. طبقات اصلی شامل «نقش احساسات و ادراک جنسی فرد در برقراری رابطه جنسی»، «چالش های جنسی درون فردی و بین فردی»، «دانسته ها و نادانسته ها» و «از خودگذشتگی جنسی (فعالیت جنسی وظیفه مدار)» بود.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه مفهوم فعالیت جنسی- زناشویی را از دیدگاه زنان متاهل به خوبی تبیین نموده است. نکته قابل توجه منتج از یافته های پژوهش این است که مشارکت کنندگان ضمن ارایه یک تعریف پویا از مفهوم فعالیت جنسی، به شکل بارزی این مفهوم را بر شالوده مسوولیت محوری و وظیفه مداری تبیین نمودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
78 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1756056 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!