بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام آراستگی در کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی -جندی شاپور اهواز

پیام:
چکیده:
هدف
هدف پژوهش، بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام آراستگی در کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.
روش
روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کتابداران شاغل در کتابخانه های مورد بررسی (47 نفر) بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات بر پایه پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و از نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد، در بین عامل آمادگی سازمانی، متغیر اثرگذار فردی با بالاترین میانگین 19/18 و متغیر اثرگذار سیستمی با میانگین 15/15 کمترین میزان آمادگی را داشتند. همچنین در بین عامل نظام آراستگی، متغیر نظم و ترتیب و آراستگی با بالاترین میانگین 79/18و متغیر انضباط و فرهنگ سازی با میانگین 60/13 کمترین میزان آمادگی را داشتند.
نتیجه گیری
میزان آمادگی سازمانی کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جهت استقرار نظام آراستگی سازمانی در وضعیت نسبتا مطلوبی می باشد و می توان آن را اجرا کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1756107 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.