بررسی مولکولی اینتگرون های کلاس I و II در میان ایزوله های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری کودکان بیمارستان امام رضای)ع(شهر کرمانشاه

چکیده:
مقدمه
انتقال ژن های مقاومت دارویی از طریق اینتگرون ها، شایع ترین راه گسترش مقاومت های آنتی بیوتیکی و به دنبال آن، پیدایش گونه های دارای مقاومت دارویی چندگانه (Multidrug resistance یا MDR) است. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، تعیین فراوانی اینتگرون های کلاس I و II در میان ایزوله های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری کودکان در کرمانشاه بود.
روش ها
در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 89 ایزوله ی اشریشیاکلی جمع آوری شد. پس از تایید ایزوله ها با تست های اختصاصی بیوشیمیایی، حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها با روش دیسک دیفیوژن مورد سنجش قرار گرفت. فراوانی اینتگرون های کلاس I و II با استفاده از پرایمرهای اختصاصی آن ها و روش Polymerase chain reaction (PCR) تعیین گردید.
یافته ها
از میان 89 نمونه ی مورد بررسی، 53 ایزوله (3/59 درصد) دارای MDR بود. بیشترین میزان مقاومت نسبت به آمپی سیلین (4/85 درصد) و کوتریموکسازول (5/68 درصد) و کمترین میزان مقاومت نسبت به ایمی پنم (4/12 درصد) و نیتروفورانتوئین (8/16 درصد) مشاهده شد. فراوانی اینتگرون های کلاس I و II به ترتیب 9/71 و 5/3 درصد بود. ارتباط معنی داری بین فراوانی اینتگرون ها و مقاومت به تتراسایکلین و جنتامایسین وجود داشت (050/0 > P).
نتیجه گیری
علاوه بر فراوانی بالای ایزوله های دارای MDR، شیوع اینتگرون های کلاس I در ایزوله های جداسازی شده ی اشرشیاکلی بیشتر بود. در نتیجه، شناسایی فراوانی اینتگرون ها و ارتباط آن ها با الگوهای مقاومت دارویی در ایزوله های باکتریایی ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1171 -1177
لینک کوتاه:
magiran.com/p1757971 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.