دانش و نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با مراقبت از راه دور

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تله مدیسین و تله نرسینگ به عنوان یکی از روش های مراقبت از راه دور در بهبود مراقبت از بیماران مطرح می باشد. این مطالعه با هدف تعیین دانش و نگرش دانشجویان رشته پرستاری در رابطه با تله مدیسین و تله نرسینگ در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت.
روش بررسی
مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود. با نمونه گیری در دسترس 184 نفر ازدانشجویان پرستاری دانشکده های پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1394انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه Glnkowski بود که پس از انجام روایی و پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 16 و انجام آزمون های آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد در میزان دانش تله مدیسین و تله نرسینگ تفاوت معنی داری (05/0P<) بین دانشجویان وجود داشت. البته تفاوت معنی داری بین تحصیلات و میزان دانش در مورد تله مدیسین وجود نداشت. همچنین 8/81 درصد دانشجویان استفاده از تله نرسینگ را در سیستم بهداشت و درمان ضروری و 3/72 درصد آموزش تله نرسینگ را در کوریکولوم پرستاری ضروری می دانستند.
نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته های مطالعه حاضر به نظر می رسد بیشتر دانشجویان با واژه تله مدیسین و تله نرسینگ آشنا بوده و نگرش مثبتی نسبت به استفاده از تله نرسینگ دارند، بنابراین پیشنهاد می شود این مسئله مورد توجه برنامه ریزان توسعه مراقبت از راه دور قرار گیرد تا با فراهم نمودن زیر ساخت ها و تجهیزات لازم، راه را برای استفاده از این فناوری در پرستاری مهیا نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758032 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.