بررسی فرآیند ثبت اطلاعات دارویی بیماران بیمارستان آموزشی مرجع در شهر کرمان با استفاده از رویکرد شش سیگما

چکیده:
مقدمه
افزایش شدید هزینه های درمانی به همراه کاهش روند حمایتی دولت از بیمارستان ها، سبب پررنگ شدن نقش سازمان های بیمه به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی بیمارستان شده است. بخش مهمی از مطالبات بیمارستان ها، مربوط به اسناد دارویی سازمان بیمه خدمات درمانی است که پس از رسیدگی به علت نقص در فرآیند، مشمول کسورات شده و از مطالبات بیمارستان کسر می گردد.
روش
مطالعه حاضر توصیفی و به صورت گذشته نگر انجام شد. در این پژوهش نمونه گیری انجام نشد و کل 30 پرونده ناقص بیماران بیمه سلامت (ایرانیان) بیمارستان مرجع وارد مطالعه گردید. اطلاعات چک لیست ها وارد نرم افزار اکسل نسخه 22 شد، با استفاده از نمودار استخوان ماهی علت ها تعیین و برای تحلیل کیفیت فرآیند، از مقیاس شش سیگما استفاده گردید.
نتایج
خطاهای فرآیند در قالب 6 گروه شناسایی گردید که بیشترین میزان خطاها به ترتیب مربوط به مراحل کنترل دستور دارویی و واردکردن آن در کاردکس و درخواست دارو از طریق سیستم تحویل دارو بوده است. بر اساس سیگمای محاسبه شده سطح کیفیت فرآیند مورد بررسی متوسط ارزیابی گردید. بیشترین میزان خطا مربوط به اسناد بیماران صندوق روستایی خدمات غیرگلوبال بود.
نتیجه گیری
اقداماتی چون آموزش کارکنان، بازبینی و به روزرسانی سیستم ثبت و نگهداری اطلاعات و بهبود هماهنگی برون بخشی می تواند تا حد زیادی خطاها را در سه مرحله فوق کاهش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758109 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.