خوشه بندی انگور کاران استان زنجان براساس رفتار اطلاع یابی آنان

چکیده:
تحقیق توصیفی– همبستگی حاضر با هدف تحلیل رفتار اطلاع یابی انگورکاران استان زنجان و با استفاده از راهبرد پیمایش انجام شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر انگورکاران استان زنجان در تمام شهرستان ها در سال زراعی 1392 بود .(N=32871) حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ، 379 نفر برآورد گردید (n=379). نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری با انتساب متناسب تعداد افراد هر شهرستان به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و ظاهری آن با استفاده از نظرات پانلی از متخصصان کشاورزی بررسی، بازبینی و اصلاح شد. پایایی پرسشنامه با محاسبه مقدار آلفای کرونباخ در مرحله پیش آزمون، برای بخش های مختلف پرسشنامه، بین 73/0 تا 86/0محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نزدیک به 80 درصد انگورکاران رفتار اطلاع یابی ضعیف تا متوسط داشتند. در مقایسه شهرستان های مختلف، به جز شهرستان خرمدره که دارای بیشترین درصد انگور کار در خوشه رفتار اطلاع یابی متوسط می باشد، بقیه شهرستان ها دارای بیش ترین درصد انگورکار در خوشه رفتار اطلاع یابی ضعیف بودند. علی رغم این که انگورکاران در خوشه های سه گانه (رفتار اطلاع یابی ضعیف، متوسط و بالا) به کارشناسان مرکز خدمات کشاورزی دسترسی دارند، ولی این منبع اطلاعاتی جزو منابع پرکاربرد آنان نمی باشد. در مقابل، اعضای خانواده و سایر کشاورزان نقش مهم تری در رفع نیازهای اطلاعاتی آنان ایفا می کنند. انگورکاران خوشه های مختلف از نظر برخی از ویژگی های فردی، حرفه ای و مدیریتی با هم تفاوت داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
213 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758117 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.