واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها (مورد مطالعه: تعاونی های مرغ داران استان کرمانشاه)

چکیده:
امروزه توسعه تعاونی های کشاورزی در بسیاری از کشورها، راهبردی کلیدی در توسعه ی روستایی است. در این راستا نباید از نقش کلیدی کارآفرینی سازمانی در موفقیت سازمان ها به خصوص در تعاونی های کشاورزی غفلت کرد. از این رو، تحلیل وضعیت کارآفرینی سازمانی به منظور حرکت فزاینده تعاونی ها و بنگاه ها و سایر سازمان‏های مختلف به سمت توسعه آن برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، امری ضروری است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 1012 نفر از اعضای تعاونی های مرغ داران گوشتی فعال استان کرمانشاه بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با فن انتساب متناسب و با استفاده از روش فرمول کوکران به تعداد 220 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه تعدیل یافته استاندارد اسچیپرز و همکاران (2008) و آنتونسیک و هیسریچ (2001) بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و کارشناسان در زمینه موضوع مورد پژوهش تایید شد. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ جهت سنجش و تایید پایایی استفاده گردید. در پژوهش حاضر جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که با استفاده از نرم افزار SPSS20 انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها شامل چهار بعد ریسک پذیری، نوآوری، پیشگامی و نوسازی راهبردی بود. لذا بر اساس یافته ها، پیشنهاد می گردد مدیران و اعضا تعاونی های کشاورزی با حمایت از ایده ها و نظرات کارآفرینانه اعضاء تعاونی ها، زمینه را برای تقویت کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها فراهم آورند تا از این طریق زمینه و الزامات لازم برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی فراهم گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -194
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758120 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.